INNOVEREN VANUIT VISIE

wat aandacht krijgt groeitSelfmanagement: verzelfstandiging van cliënten en teams | Sociale én technologische innovatie |
Samen werken – eigen waarde: triadisch werken en co-creatie | Beweging naar buiten: de klant en de bedoeling

Thuis zijn in je behandeling

Goede zorgvernieuwing brengt je dichter bij huis. Vaak letterlijk én figuurlijk. Meer regie, beter overzicht, actiever kunnen werken aan behandeldoelen onafhankelijk van tijd en plaats, sneller geïnformeerde keuzes maken, grotere veiligheid en verbondenheid. Thuis zijn in je behandeling is belangrijk voor cliënt en zorgverlener.

Selfmanagement: verzelfstandiging van cliënten en teams

Mijn werk aan toolontwikkeling en organisatieverandering is gericht op het verwezenlijken en ondersteunen van zelfmanagement. Zowel van professionele teams binnen zorgorganisaties als van de patiënt in zijn of haar eigen context. Hierbij verbind ik mijn ervaring en kennis van nieuwe technologie, organisatievormen en communicatiemanagement met empowerment- en herstelstrategieën.

kijk naar mogelijkhedenSociale én technologische innovatie

De toegevoegde waarde van technologie in het leven van een cliënt kan heel groot zijn. Bijvoorbeeld wanneer ondersteunende technologie zicht geeft op de eigen situatie en helpt bij het omgaan met klachten. Of het mogelijk maakt data te delen met naasten of zorgverleners. Technologie bevordert zelfstandigheid en biedt vrijheid, verantwoordelijkheid en onafhankelijkheid: eigen regie. De professional die nieuwe technologie omarmt voegt een nieuwe waarde toe voor zijn patiënt. Zijn of haar deskundigheid krijgt een nieuw platform. Technologische innovatie faciliteert de zorg.

Sociale innovatie bouwt aan het fundament van excellente zorg en behandeling. Zorg die we samen overeenkomen en gezamenlijk dragen. We zoeken antwoord op vragen als: Waarmee en hoe help je iemand werkelijk? Welke doelen van behandeling en zorg staan centraal? Hoe komen onze zienswijzen samen, geef je regie, betrek je naasten en help je bij het maken van eigen keuzes? De kwaliteit en het effect van zorg worden bepaald door de wijze waarop we zorg bieden en ontwikkelen en hoe we ons organiseren.

Samen werken – eigen waarde: triadisch werken en co-creatie

Samen werken vanuit eigen waarde en eigen belang. Dat verbindt, opent perspectieven en lost gedeelde problemen op. Samenwerking vanuit gelijkwaardigheid en erkenning van elkaars belang is essentieel. Iedereen voegt unieke waarde toe. Of het nu gaat om een gezamenlijk gedragen invulling van zorg tussen professionals, cliënten en naasten of over de vraag hoe we komen tot succesvolle innovaties in de zorg. In een proces beginnen we klein en werken we samen stap-voor-stap toe naar een resultaat waarin het product van wat we samen hebben geleerd en gedeeld verwerkt zit. Samen durven innoveren, samen durven experimenteren.

Beweging naar buiten: de klant en de bedoeling

zie mij in mijn contextIedereen is de held in het verhaal van zijn eigen leven. Ik wil niet over mezelf denken als iemand die zijn probleem niet zelf op kan lossen. Ik wil mezelf zien als iemand die actie ondernam, die de goede strijd aanging, die obstakels overkwam, die zijn probleem oppakte en het recht heeft om zichzelf zegevierend te noemen. Wat dat voor mij ook mag gaan betekenen. Zie mij in mijn context, zie potentie in mij. Ondersteun me, rust me toe, om mijn probleem aan te pakken.”

Rondom deze klant ontstaat een nieuw zorglandschap. Maak de beweging naar haar toe, zet deze klant en haar behoeften centraal en laat los wat niet voorkomt uit haar behoeften. Deze beweging zet de zorgprofessional met het direct klantcontact centraal. En richt inspanningen en focus op de bedoeling van een organisatie. Ik werk met zorginstellingen om hun doelen op dit vlak te verwezenlijken.

Advertisements